1. Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu        Số: 159239
     Do Bộ Khoa Học và Công Nghệ – Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp


 2. Giấy Chứng nhận Hợp Quy               Số: 40 – 11  (TN01 – 2015 )
     Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 16 : 2014/BXD
     Do Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng - Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3 cấp.


 3. Giấy Chứng Nhận ISO 9001 : 2008     Số: HT2399:11.16
     Đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:
     TCVN ISO 9001 : 2008/ ISO 9001 : 2008
     Do Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng - Trung Tâm Chứng Nhận Phù Hợp QUACERT cấp.


 4. Phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm: định kỳ 06 tháng/ lần
    
 Do Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ kiểm nghiệm.